RETNINGSLINJER

Det er gratis at lægge opslag på frivilligjob.dk (kommunale institutioner og andre offentlige organisationer undtaget), og vi godkender opslag, der overholder nedenstående retningslinjer.

Frivilligjob.dk godkender som udgangspunkt alle opslag fra organisationer og aktiviteter, der søger frivillige (jf. note 2 for vores definition af frivilligt arbejde), og som har adresse i Danmark. Der må kun søges efter frivillige til aktiviteter uden for Danmark, hvis den organisation, der står bag, har base i Danmark.

 

For at anvende frivilligjob.dk skal man dog enten:
 • være på Skats liste over velgørende organisationer eller
 • have styrende dokumenter (vedtægter/love/fundats) hvoraf det fremgår, at organisationen er non-profit, dvs.at organisationens indtægter anvendes til et velgørende eller almennyttigt formål, eller
 • være en kommunal eller offentlig institution eller projekt, der overholder retningslinjerne i note 2 neden for
 • være et godkendt trossamfund, der opererer på non-profit basis

 

For-profit organisationer kan som udgangspunkt ikke annoncere på frivilligjob.dk. Undtaget herfra er aktiviteter, der er iværksat af for-profit organisationer, men hvor organisationen kan dokumentere, at selve aktiviteten er non-profit. Det skal i disse tilfælde tydeligt fremgå af opslaget, at aktiviteten er non-profit, og hvad et evt. overskud fra aktiviteten går til.

 

Til alle opslag stiller vi derudover krav om, at der IKKE:
 • diskrimineres i rekrutteringen eller ansættelsen af frivillige, fx pga køn, alder og etnisk, religiøs, politisk, seksuel eller social baggrund, med mindre særlige forhold nødvendiggør dette (fx at det skyldes hensyn til jeres målgruppe, eller at de frivillige skal være under en vis alder, fordi I er en ungdomsorganisation). Begrundelsen herfor skal fremgå af opslaget, og frivilligjob.dk forbeholder sig ret til at afvise en begrundelse og dermed opslaget
 • søges frivillige, der er under 15 år
 • søges frivillige til aktiviteter, der opfordrer til diskrimination, vold eller andre strafbare handlinger
 • annonceres for stillinger. der er eller har karakter af fuldtidsarbejde, uanset, om jobbet er lønnet eller ulønnet. Derfor kan der ikke annonceres fx praktikstillinger, løntilskudsstillinger eller fleksjob på frivilligjob.dk. For denne type stillinger henviser vi til frivilligjob.dks søsterportal NGOjob.dk
 • medtages personhenførbare oplysninger, som iflg. Datatilsynet er: "En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger." Derfor fraråder vi, at der fx medtages information om personnavne, personadresser, etnicitet, politisk ståsted, seksuel orietering, helbredsoplysninger mv. Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at medtage enkelte personlige oplysninger (aldrig navn eller adresse) for at give en kontekst til vilkårene i frivilligjobbet, men dette skal altid ske efter aftale med den eller de berørte .

 

Frivilligjob.dk forbeholder sig ret til at anmode om dokumentation på, at organisationen eller aktiviteten er non-profit. Det er alene frivilligjob.dks vurdering af, om aktiviteten eller organisationen kan godkendes, der ligger til grund for optagelse på frivilligjob.dk.

 

Note 1: Retningslinjer for frivilligt arbejde i kommunale/offentlige institutioner og initiativer
Frivilligjob.dk godkender som udgangspunkt opslag fra kommunale/offentlige institutioner og initiativer. Vi forbeholder os dog ret til at afvise opslag til aktiviteter, hvor:
 • De frivillige skal varetage lovbundne opgaver som pleje, pasning eller behandling af borgere
 • De frivillige ikke bliver inddraget i planlægningen af arbejdet eller har indflydelse på det
 • De frivillige ikke bliver tilbudt at organisere sig (fx som selvstændig gruppe eller forening)
 • Der ikke er et samarbejde mellem de frivillige og evt. lønnet personale og   borgere eller brugere af fx institutionen
 • De frivilliges arbejdsforhold og arbejdsklima ikke er i orden (dvs. hvis der ikke er fx forsikringer, nødvendig vejledning og respekt for, hvis de frivillige siger nej)

Vores retningslinjer lægger sig op af landsorganisationen FriSes anbefalinger om grænser mellem offentligt ansvar og frivilligt engagement.

Note 2: Definition af frivilligt arbejde
Ved frivilligt arbejde forstår vi en aktivitet eller handling, der:
 • Er frivillig, dvs. at den udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (fx afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven
 • Ikke er lønnet. Dette udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, fx transport- og telefonudgifter, eller at en person modtager en meget symbolsk kompensation for sit frivillige arbejde (fx i form af træningstøj).
 • Udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt
 • Er til gavn for andre end én selv og ens familie
 • Er formelt organiseret. Det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger ikke kan betegnes som frivilligt